od 4 do 7 na stacji 1080AM
Kurs Walut NBP
Waluta Kurs
USD USD 3.7185 PLN
CAD CAD 3.0569 PLN
EUR EUR 4.5027 PLN
GBP GBP 5.2369 PLN
JPY JPY 0.033908 PLN
pomocmisyjna.com
Towarzystwo Opieki

Rozmowa z Janem Cytowskim 24 lutego 2014 r.

Jan CytowskiJan Cy­to­wski (na zdjęciu), wi­ce­pre­zes Kon­gre­su Po­lo­nii Ka­na­dyj­skiej i prze­wo­dni­czący Ra­dy Po­lo­nii Świa­ta, spę­dził kil­ka dni w Chi­ca­go. Wi­zy­ta by­ła o­kaz­ją do sze­re­gu spot­kań i wy­wia­dów, w któ­rych gość z Ka­na­dy wy­jaśniał m.in. ce­le i za­da­nia or­ga­ni­za­cji, któ­rą re­pre­zen­tu­je. Przy­po­mnij­my, iż pod ko­niec ub. r. pan Cy­to­wski sen­sa­cyj­nie po­ko­nał Fran­ci­szka Spu­lę, pre­ze­sa KPA i ZNP,  w wy­bo­rach na sze­fa Ra­dy Po­lo­nii Świa­ta. Pod­czas od­wie­dzin w re­dak­cji “Ku­rie­ra Chi­ca­go”, u­dzie­la­jąc wy­wia­du “Ra­dio Po­lo­nii 2000”, p. Cy­to­wski po­twier­dził, iż sku­pi się na od­bu­do­wa­niu pre­sti­żu or­ga­ni­za­cji, któ­rą za­czął kie­ro­wać.

 

 

Radio Links
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy