od 4 do 7 na stacji 1080AM
Kurs Walut NBP
Waluta Kurs
USD USD 3.8208 PLN
CAD CAD 3.0342 PLN
EUR EUR 4.5414 PLN
GBP GBP 5.2393 PLN
JPY JPY 0.034843 PLN
pomocmisyjna.com
Towarzystwo Opieki

REJESTRACJA DO WYBORÓW TYLKO DO CZWARTKU 22 PAŹDZIERNIKA

Jeszcze tylko przez trzy dni, do czwartku włącznie, można zgłosić odpowiedniemu konsulowi chęć głosowania w niedzielnych wyborach za granicą. Chodzi o głosowanie w lokalu wyborczym; termin na zgłaszanie chęci oddania głosu za pośrednictwem poczty już minął. Chęć głosowania za granicą można zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej – przy pomocy aplikacji na stronie internetowej MSZ: ewybory.msz.gov.pl. W zgłoszeniu trzeba podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (miejsce ujęcia w rejestrze wyborców w odniesieniu do osób przebywających za granicą czasowo), numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w krajach UE oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania. Także do czwartku wyborcy przebywający na polskich statkach morskich mogą złożyć do kapitana wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

Radio nowe okno
tekst alternatywny
Radio Polonii 2000