od 4 do 7 na stacji 1080AM
Kurs Walut NBP
Waluta Kurs
USD USD 3.8198 PLN
CAD CAD 3.088 PLN
EUR EUR 4.5503 PLN
GBP GBP 5.3015 PLN
JPY JPY 0.034678 PLN
pomocmisyjna.com
Towarzystwo Opieki

Prosto z Ukrainy

UkrainaPrzede wszy­stkim trze­ba mieć świa­do­mość, jak cel­nie u­jął to ktoś w in­ter­ne­cie, że z po­wo­du śmier­ci lu­dzi na Maj­da­nie zwy­cięstwa w tej re­wo­lu­cji już nie będzie. Nie będzie ta­kiej eu­fo­rii, ja­ka by­ła po zwy­cięs­kim u­kończe­niu Po­ma­rańczo­wej Re­wo­lu­cji w ro­ku 2005. Ni­gdy nie będzie­my mog­li or­ga­ni­zo­wać hu­cznych u­ro­czy­sto­ści ko­lej­nych ro­cznic, po­nie­waż za­wsze przed o­cza­mi będzie­my mie­li świat­łe twa­rze Bo­ha­te­rów Maj­da­nu, któ­rzy od­da­li swo­je ży­cie za zwy­cięstwo na­ro­du nad zbro­dni­czą wła­dzą. Chłop­ców, któ­rzy ze swo­jej „Pier­wszej”, „Czter­na­stej”, „Lwow­skiej”, „Hu­cul­skiej”… set­ki prze­szli do „Pod­nieb­nej Set­ki”, jak to u­jęli ich po­bra­tym­cy.

 

Radio Links
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy